Sidste nyt præsidiet

Udflugt til Flymuseet i Gedhus og til de tyske gravlunde i Gedhus og GroveDen 17. september deltog Forsvarsbrødre samt medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening og Garderforeningen fra Herning i en udflugt arrangeret af forsvarsbrødrene fra Herning i en udflugt til Flymuseet i Gedhus. Museet ligger i den gamle vagtbygning ved Gedhusvagten, der er opført af værnemagten i forbindelse med etableringen Fliegerhorst Grove (i dag Flyvestation Karup) under besættelsen.

Museet daglige leder pensioneret kaptajn E.V.H. Jensen viste rundt og fortalte meget engageret om museets samling af fly, der gennem tiderne har betjent det danske flyvevåben, samt om alle de øvrige materielgenstande, som museet derudover har sin varetægt. Museet er så absolut et besøg værd, og kan anbefales til alle.

Efter besøget i museet gik turen videre til den tyske gravlund i Gedhus, her ligger 1185 tyske flygtninge og 148 tyske soldater begavet. Et sted der maner til eftertanke om en krigs vanvid og manglende respekt for menneskeliv. Der sås gravsten over meget gamle mennesker, som ikke kunne klare flugten fra det østlige Tyskland foran den fremrykkende sovjetiske Røde Hær, men der var også gravsten over spædbørn, som kun blev ganske få dage gamle.
Efter besøget i Gravlunden var det kaffetid, denne blev indtaget i Hotel Karup. Mens der blev drukket kaffe, åbnede himlens sluser sig, dette betød, at de ikke havde lyst til at fortsætte turen til Gravlunden i Grove, kunne vælge at tage hjem, hvilket også nogle gjorde.

Efter kaffen med hjemmebagt kringle og hjemmelavet lagkage var indtaget, fortsatte turen til Gravlunden i Grove, denne ligger i umiddelbar op til Grove kirke og kirkegård, men er ikke en del af kirkegården. I denne gravlund ligger 1119 tyske flygtninge og 175 tyske soldater begravet. Begge gravlunde vedligeholdes af Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge. Det betyder, at der ikke påføres det danske samfund udgifter i denne forbindelse.

Her sluttede turen, der af flere blev betegnet som oplysende og interessant, der var sågar nogle, som fortalte, at de ikke vidste, at der var disse gravlunde her i det midtjyske. I alt fandt 2627 personer deres sidste hvilested her i Gedhus og Grove.

Der deltog i alt 38 personer i udflugten.

Referent
Per Ankerstjerne
 

Udnævnelse til æresmedlem


Landsformand Jens Chr. Lund lykønsker Erik Jensen.

Det var en overrasket og glad Erik Jensen, der forud for repræsentantskabets generalforsamling den 10. juni af landsformanden, Jens Chr. Lund, blev udnævnt til æresmedlem af Prinsens Livregiments Soldaterforening. Udnævnelsen blev bl. a. motiveret med Erik Jensens store arbejde med bogen Gloria Finis samt hans utrættelige og store indsats for mindelokalerne

Vellykket Jubilarstævne den 11. juni 2011

 

Solen skinnede og alle var i godt humør, da formanden for jubilæumsudvalget, Peder Korshøj, på banegårdspladsen i Viborg  bød velkommen  til årets jubilarer. Med Prinsens Musikkorps i spidsen gik de ca. 200 deltagere gennem Viborg by til paradepladsen på Viborg Kaserne . Her blev paraden overdraget til landsformanden Jens Chr. Lund og til Chefen for Jyske Dragonregiment, Oberst Lars Dencker. Efter kransenedlæggelse hilste landsformanden og obersten på jubilarerne. Der var overrækkelse af jubilæumsmedaljer til de ældste jubilarer, heraf 3 med 65 års jubilæum. I dagens anledning var mindelokalerne for Prinsens Livregiment åbne, og mange benyttede sig af lejligheden til at mindes ”gamle dage”, og der blev udtrykt anerkendelse af de smukke  lokaler. Prinsens Musikkorps gav en meget flot og underholdende koncert i Hal 2  med ca. 180 tilhørere. Der var efterfølgende stort bifald til musikkorpset. Nu ventede frokosten i Viborg Lounge, og jubilarerne var placeret holdvis, hvilket gav en god stemning, når talen gik på minderne fra soldatertiden. Under frokosten talte Viborgs borgmester, Søren Pape Poulsen, Oberst Lars Dencker og landsformanden, Jens Chr. Lund.

Mange udtrykte stor tilfredshed med dagens arrangement, og der blev indgået mange aftaler om at mødes igen, senest om 5 år til jubilarstævnet. Jubilæumsudvalget var glad for den store tilslutning på 200 spisende gæster, mod normalt ca. 130. Mange jubilarer havde medbragt pårørende.  Tak til jubilarerne for fremmødet Også tak til øvrige medlemmer af jubilæumsudvalget for arbejdet med planlægningen og afviklingen af arrangementet.

Næste års jubilarstævne afholdes lørdag den 9. juni.

 

 

13. juni 2011

 Til Medlemmerne af Repræsentantskabet i PLRS.

Referat fra repræsentantskabsmødet den 10. juni 2011.

 

Landsformanden bød velkommen til de fremmødte 20 medlemmer af PLS.

Valgt til dirigent blev Aage Pedersen.

Der var mødt 14 stemmeberettigede medlemmer, 2 var fraværende.

Landsformanden kom i sin beretning ind på foreningens trivsel og hvor vigtigt det var med et godt kammeratskab. Landsformanden havde sendt et lykønskningstelegram til Prins Joakim på hans fødselsdag og ligeledes havde han sendt et lykønskningstelegram til Prinsgemalen til hans fødselsdag. Der planlægges for en nyudgivelse af en CD, hvor Grevinde Alexandras March skal indgå.

Landsformanden takkede alle for en stor og loyal indsats for foreningens trivsel.

Beretningen blev godkendt

Landskassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et underskud på 6994 kr. Underskuddet skyldtes en meget stor udgift til bladet Dragonen.

Regnskabet blev godkendt.

Fødselsdagsfonden fremlagde regnskab, der udviste et underskud på 10531 kr. Det skyldtes donationer til 3 modtagere.

Regnskabet blev godkendt.

Jubilæumsudvalget aflagde regnskab der udviste et lille underskud på 29,50 kr.

Regnskabet blev godkendt

Formanden for PLS aflagde regnskab for Prinsens Livregiments Fond, der udviste et overskud på 1067 kr.

Regnskabet blev godkendt

Under punktet indkomne forslag var der kommet 2 forslag.

Den første omhandlede 6 forslag til vedtægtsændringer, som alle blev vedtaget.

Det andet forslag omhandlede ændringer i de 8 sider som vi har i bladet Dragonen. Det blev vedtaget at bibeholde fødselsdagslisten samt listen over modtagne beløb til fødselsdagsfonden. Ligeledes reduceres adresserne under hver enkelt forening til formanden og kassererens adresse.

De enkelte foreningers meddelelser i blade skal for eftertiden være korte og klare for at spare pladsen i bladet.

Det blev også vedtaget at bruge hjemmesiden www.plrs.dk meget mere. Altså korte beskeder i bladet og mere udførlige skrifter på hjemmesiden.

Genvalgt til Landsnæstformand blev Peder Korshøj

Genvalgt til Landskasserer blev Poul Erik Timm

Genvalgt til revisorer blev Henry Bjerg Pedersen, Herning og Mogens Pedersen, Aalborg

Genvalgt som foreningens repræsentant til medlemsbladet Dragonen blev Preben I. Troelsen

Til fødselsdagsfonden blev Henning Kristensen, Poul Erik Rasmussen og Poul Erik Timm genvalgt og Jens Erik Pedersen blev nyvalgt som suppleant.

Landsformanden takkede for en god og loyal debat og sluttede generalforsamlingen.

 

 

Referent

Preben I. Troelsen

 

Støtteforeningen for PRINSENS MUSIKKORPS

Granstien 20, 8800 Viborg - telefon: 86 63 86 76/40208676

e-mail: chrismus@fiberpost.dk

Bliv medlem og vær med til at bevare og styrke PRINSENS MUSIKKORPS

 Som medlem får du rabat ved

      ► Køb af korpsets Cd’er

      ► Køb af koncertbilletter til udvalgte koncerter

Flere oplysninger på: www.prinsensmusikkorps.dk

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - post@plrs.dk