Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Donation – veteranarbejdet
Som omtalt i Prinsens februar-nummer blev det resterende beløb fra salget af Medaljeøl fordelt med 2000 kr. til hver lokalafdeling, øremærket til veteranarbejdet.

Aarhus afdelingens bestyrelse besluttede efter aftale med Veteranhjem Midtjyllands ledelse at donere beløbet som tilskud til finansiering af veteranhjemmets fællesspisning.

Den 26. marts blev beløbet ved et besøg på veteranhjemmets overdraget til hjemmets bestyrelsesformand Peter Bjørndal af Aarhus afdelingens formand og kasserer.

Generalforsamling 2019
Aarhus-afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 4. marts 2019 i Hjemmeværnets lokaler på Grimhøjvej.

Formanden bød velkommen til de fremmødte (22 % af afdelingens medlemmer) og en særlig velkomst til landsformand Kurt Mosgaard og landsnæstformand Peder Korshøj.

Ove Grøn blev valgt som dirigent og gennemgik dagsordenen.

Formanden aflagde beretning, hvor han indledningsvist omtalte det vellykkede spise-/bowlingarrangement, der blev afholdt med støtte fra Initiativpuljen.

Initiativpuljen er tænkt som støtte til nye arrangementer i lokalafdelingerne, og formanden efterlyste i den forbindelse forslag fra medlemmerne.

I marts måned fejrede PLS 100 års jubilæum med et flot arrangement i Viborg, og udgav i den forbindelse et jubilæumsskrift, som kan købes i Mindelokalerne.

Der er i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har deltaget ved repræsentantskabs-/midtvejsmøder samt jubilæumsarrangementet i marts måned og ved vort æresmedlem, oberst Jens Chr. Lunds begravelse den 13. oktober.

Ved de nævnte arrangementer var også afdelingens fane repræsenteret, og fanen har herudover været til stede ved 5 begivenheder i Aarhus og 2 i Ebeltoft.

Når fanen har været repræsenteret i Ebeltoft hænger det sammen med, at PLS Aarhus i det forløbne år har indledt tættere samarbejde med soldaterforeningerne på Djursland og bl. a. deltaget ved den årlige soldaterforeningsskydning og ved Flådens Dag i Ebeltoft.

Afdelingens medlemstal ligger omkring de 50, hvilket helst skal bevares og gerne udbygges i det kommende år, hvorfor formanden opfordrede alle til at skaffe nye medlemmer.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelse og fanebærere for arbejdet i det forløbne år samt alle medlemmer for fortsat opbakning til foreningen.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2018, der udviser et driftsunderskud på 303,55 kr. og en statusbeholdning på 4.141,47 kr.

Af denne er dog 2000 kr. øremærket veteranarbejdet (overskud fra salg af medaljeøl). Beløbet bliver doneret til Veteranhjem Midtjylland, Aarhus som tilskud til hjemmets fællesspisning.
Regnskabet blev godkendt.

Under indkomne forslag behandledes de af repræsentantskabet udmeldte ændringer til Vedtægter for Prinsens Livregiments Soldaterforening. Ændringerne blev tiltrådt med den tilføjelse, at der i §4, 3. linje tilføjes ”ved Hjemmeværnet”.

Til bestyrelsen genvalgtes Niels Jørgen Ravn Sørensen som formand samt Poul Erik Rasmussen.
Henning Refsgaard genvalgtes som bestyrelsessuppleant, ligesom Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen blev genvalgt som revisorer.

Willy Mathiesen blev nyvalgt som revisorsuppleant, og som henholdsvis fanebærer og – suppleant genvalgtes Jens Ulsted Sørensen og Niels Dürr.

Poul Erik Rasmussen genvalgtes som afdelingens 2. medlem af repræsentantskabet.
Under eventuelt orienterede landsformanden om det nye forsvarsforlig, herunder om genoprettelse af Slesvigske, flere kampvogne og oprettelse af brigadestab i Holstebro.

Landsformanden henviste endvidere til de muligheder for aktivitet i lokalafdelingerne der ligger i Initiativpuljen og omtalte herudover igangværende drøftelser omkring fremtiden for Danske Soldaters Mindelund i Rindsholm.

Landsnæstformanden omtalte en kommende nyskabelse i bladet, hvor der vil komme en kalender med aktiviteter i alle afdelinger.

I generalforsamlingen deltog to 25 års jubilarer, Poul Holm og Ivan Mikkelsen, som fik overrakt medalje af landsformanden.

3 medlemmer af Aarhus-afdelingen er på baggrund af en mangeårig fortjenstfuld indsats i foreningens interesse blevet tildelt PLS hæderstegn. Det drejer sig om Hans Peter Krupsdahl, Jan Magnussen og Niels Dürr.

Landsformanden overrakte hæderstegn til de to sidstnævnte, idet Hans Peter Krupsdahl var forhindret i at deltage.

Generalforsamlingen afsluttedes med kammeratligt samvær over kaffen.

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Preben I . Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918