Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt præsidiet 
Vellykket jubilarstævne 2013
Prinsens Livregiments Soldaterforening afviklede sit årlige jubilarstævne lørdag den 8. juni på Viborg Kaserne med 110 deltagere.

Jubilarerne mødtes på Viborg Banegård, og der var stor gensynsglæde, da man først for nogles vedkommende havde genkendt hinanden.

Kl. 1000 afmarcherede paraden med det fantastiske Prinsens Musikkorps i spidsen gennem Viborgs flagsmykkede gader. Efter ankomst til kasernen blev paraden afleveret til landsformand, Jens Chr. Lund, som overtog kommandoen. Han var ledsaget af chefen for Dragonregimentet, oberst Kurt Mosgaard. Herefter nedlagde landsformanden, bistået af Kurt Mosgaard, en krans ved mindestenen til minde om vore faldne kammerater.

Der var derefter overrækkelse af medaljer til jubilarerne med 70, 65, 60, 55 og 50 års jubilæum. Der var to 70 års jubilarer, nemlig den 91-årige Søren Poulsen fra Brønderslev og den 90-årige Ernst Jensen fra Nordborg.

To 70 års jubilarer, Ernst Jensen fra Nordborg og Søren Poulsen fra Brønderslev.


Oberst Kurt Mosgaard og Landsformand Jens Chr. Lund.

Den holdvise fotografering blev igen forestået af æresmedlem Egon Rønning.

Herefter var der mulighed for at bese regimentets mindelokaler, hvilket mange benyttede sig af. Der var lejlighed til at bese kaserneområdet og Viborg jernbane-modeltog i kælderen under hovedbygningen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge.

Det var en rigtig god dag, hvor de fremmødte jubilarer fik lejlighed til at være sammen og mindes gamle dage på kasernen.

Næste års jubilarstævne planlægges til at finde sted lørdag den 7. juni 2014.

P. Korshøj
FM /Jubilæumsudvalget

Generalforsamling i Hundremandsforeningen
Generalforsamlingen blev afholdt fredag den 7. juni 2013 kl. 1600 i lokalerne på Viborg Kaserne. Aage Pedersen blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødte. I sin beretning kunne formanden Søren Sørensen oplyse, at foreningen har 42 medlemmer. Der er en beholdning på ca. kr. 105.000,-. Der var nyvalg af Karl Erik Nørholt som sekretær. Kassereren Jens Erik Pedersen blev genvalgt.

Referat fra Repræsentantskabsmødet i PLRS den 7. juni 2013
Vicelandsformand Peder Korshøj bød velkommen til de fremmødte, 22 personer, og overbragte en hilsen fra Landsformanden Jens Chr. Lund, som var forhindret af et andet arrangement.
Til Dirigent blev valgt Åge Pedersen fra Viborg afdelingen.

Han konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet, og gav ordet til Peder Korshøj.
Han omtalte i sin beretning tidligere formand for Aalborg afdelingen Arne Simonsen, som er afgået ved døden. Han blev mindet med et minuts stilhed. Ære være hans minde.

2012 har været et godt år for PLRS sammenlignet med øvrige soldaterforeninger. Danske Soldaterforeningers Landsråd har fremhævet PLRS for vores evne til at fastholde vores medlemmer samt også for at øge medlemstallet. Viborg afdelingen arrangerede i efteråret 2012 en udflugt til Silkeborg bunkermuseum. Det blev en god dag, bare ærgerligt at der kun var mødt 19 deltagere.
Da der nu er lukket for tilskud fra Forsvaret til udgivelse af regimentsblade, har vi efter mange drøftelser med De Danske Dragoner i Holstebro, besluttet at udgive et fælles blad med et fælles indhold. Dog vil hver forening få sin egen forside. Dragonernes forside vil stadig hedde: Dragonen, hvor vores vil hedde: Prinsens, med et foto af vores ærespræsident HKH Prinsgemalen. Der vil i nærmeste fremtid blive holdt et møde med Dragonerne for at få de sidste detaljer på plads. Økonomien vil komme fra de 2 foreninger samt annonceindtægter.

Til slut omtalte Peder Korshøj det store arbejde der gøres for at holde foreningerne i gang. Han rettede også en tak til Erik Jensen fra Mindelokalerne, vores webmaster, Jens Jensen samt vores ”Ikke arbejdende Landsformand” Jens Chr. Lund for et stort engagement og arbejdsindsats i det forløbne år.

Erik Jensen kunne berette om et godt år for mindelokalerne med mange besøgende og derfor en god økonomi.
Begge beretninger blev godkendt.

Landskasserer Poul Erik Timm fremlagde regnskabet for 2012, som udviste et overskud på næsten 27 000 kr. Kontingentet for afdelingerne forbliver uændret i det næste år.
Erik Jensen redegjorde for økonomien fra PLRS fond. Økonomien ser fornuftig ud, og giver også et godt afkast.

Der var ingen indkomne forslag.

Fødselsdagsfondens regnskab ser godt ud med et overskud på godt 17 000 kr.
Jubilæumsudvalgets regnskab viste et lille underskud på 233 kr.
Peder Korshøj blev genvalgt som Vicelandsformand
Poul Erik Timm blev genvalgt som Landskasserer
Begge revisorer, Mogens Pedersen og Henry Bjerg Pedersen blev genvalgt
Foreningens repræsentant til medlemsbladet: Preben I. Troelsen, blev genvalgt
Fødselsdagsfonden fik ny formand, idet Mogens Pedersen afløste Poul Erik Timm.
Dirigenten, Åge Pedersen, takkede for et godt møde og afsluttede mødet.

Referent: Preben I. Troelsen

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com


 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918