Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen

Generalforsamling
Til Viborg-afdelingens generalforsamling den 18. marts 2014 var der mødt 50 deltagere.

Formandens beretning for år 2013
Vi har i løbet af 2013 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden:

Egon Hansen, Thisted, Ingemann Pedersen, Viborg, Jørgen Højvang, Humlebæk, P.B. Møller, Viborg, Knud S. Nicolaisen, Harlev J., Verner Gade, Vejrumbro, Mads Eigild Mikkelsen, Nykøbing Mors, Carl Aa. Christenen, Nordborg, Erik Nielsen, Snedsted, K.E. Clausen, Nørresundby, Ejnar Gunnar Christensen, Vrå. 

Æret være deres minde 

Indledning:
Det er bestyrelsens vurdering, at 2013 har været et godt år for foreningen. Vi har haft meget god  tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Kun et arrangement måtte aflyses grundet manglende tilslutning. Økonomisk har året givet et lille underskud, men vi slutter med en beholdning på ca. 255.000, men herom senere ved kassereren. Vi startede året med at være 647 medlemmer. Vi har fået optaget Musikerne i Prinsens Musikkorps som medlemmer, så det blev i alt til 72 nye medlemmer, hvilket har medvirket til en netto fremgang på 32 medlemmer. Ved udgangen af 2013 var vi 679 medlemmer i vores afdeling. På landsbasis er der 941 medlemmer, hvilket er en fremgang gang  på 17 medlemmer. Udviklingen fortsætter, idet vi i år allerede har fået 25  nye medlemmer i 2014. Så glem al tale om, at vi er en uddøende forening. Den nye tilgang af medlemmer  skyldes også, at mange af vore medlemmer også i 2013 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. 12 medlemmer har hvervet 27 nye medlemmer. Tak for det.  Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte  hvervekonkurrencen. Når  I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 flasker rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem – endnu. Få fat i pgl.  og skaf et nyt medlem. De nye medlemmer i 2014 er hovedsageligt kommet fra Facebook via den side, der hedder ”Prinsens Livregiments 1657 – 2005. 

Lidt om årets aktiviteter.

Generalforsamling:
Ved generalforsamlingen i 2013 var der mødt 43 deltagere. Der blev overrakt  25 års og 50 års medaljer. Efter generalforsamlingen var der spisning af gule ærter hos Madam Sund. 

Samarbejde med Dragonforeningen i Holstebro:
Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. Den 16. april havde vi arrangeret rundvisning i Viborg Domkirke og derefter spisning  her i lokalerne. Det måtte desværre aflyses, idet der ingen tilmeldte var fra Holstebro og kun 7 herfra.

Aftenudflugt:
Den 14. maj var vi på aftenudflugt med 33 deltagere. Vi havde valgt at besøge Viborg Miniby, hvor vi fik en rundvisning i værkstedet og derefter så de færdige bygninger. Aftenen sluttede med kaffe og kage i vore mindelokaler. Det var en rigtig god aften

Jubilarstævne:
Vi var igen heldige med vejret, da vi den 8 juni afviklede vores jubilarstævne med ca. 130 deltagere. Det var lidt færre, end der plejer at være. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Jens Chr. Lund. Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering. Mindelokalerne havde mange besøgende. Musikkorpset var forhindret i at give en koncert, så vi havde fået åbnet lokalerne i den anden ende af hovedbygningen, hvor man kunne bese modeljernbanen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge. Tak til jubilæumsudvalget for et godt arbejde.

Fugleskydning:
Den 8. september afvikledes årets fugleskydning med 14 deltagere. Dagen startede med et flot morgenbord, sponsoreret af sidste års fuglekonge Bjørn Jensen. Herefter gik skydningen i gang, og Karl Buksti  blev årets fuglekonge. Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse. En god dag, men der er plads til flere skytter næste gang.

Flagdag:
I Viborg deltog vi i  markeringen  af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte. Der var først en gudstjeneste, hvorefter vi mødtes ved mindestenen og deltog i nedtagningen af flaget. Arrangementet tilrettelægges  og gennemføres af Kontaktudvalget for de Samvirkende Soldaterforeninger i Viborg og Omegn, og vores forening er repræsenteret i udvalget. Jeg opfordrer jer til at deltage i dette arrangement i år.

Bowling:
Den 30. oktober  deltog 36 medlemmer og pårørende i bowling med spisning i Bowl´n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Kirsten Fruergaard og Denis Nielsen fik præmie for det bedste resultat. Der var en meget fin menu til den efterfølgende spisning.

Julefrokost:
61 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 1. december i Cafe Stationen. Vi fik en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag. Den gav et betragteligt underskud, så næste gang må I forudse at yde en lidt større brugerbetaling.

Udadrettet virksomhed:
Vi benytter enhver lejlighed til at være synlige og til at hverve nye medlemmer. Vi har deltaget i en torvedag på Hjultorvet, arrangeret af kontaktudvalget. Desværre deltog der kun 4 foreninger. Vi var de mest aktive med en konkurrence om regimentets historiske dage . Det gav 68 deltagere, og vi fik 2 nye medlemmer. Vi har opfordret kontaktudvalget til at gentage torvedagen, og i år finder den sted den 23. august.

Fanen:
Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårs-gudstjeneste i Viborg Domkirke, den 4. maj ved mindemuren  ved domkirkepladsen, ved march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og ved regimentets  fødselsdag den 30. november. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere.

Vore faste aktiviteter:
Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det vigtigste er at være med.

Skydning:
Der er ca. 9- 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Bent. De er meget dygtige, og både i 4 -kantskydningen på 200 m og på 15 m vandt vore skytter  pokalen. Kontaktudvalgets pokaler på 15 m gik til Bent Svejstrup og på 200 m gik den til Knud Erik Holm. Stort tillykke til skytterne. En stor tak til Bent, fordi du tager dig af ledelsen i skydeudvalget. 

Mindelokalerne:
Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. F.eks. synes vi, at det er en god ide for en arbejdsplads  eller en forening at starte sin sommerfest eller julefrokost eller udflugt med et besøg i lokalerne. En stor tak til Erik Jensen for det store arbejde med lokalerne.

Vore udsendte:
Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i Afghanistan og i andre brændpunkter. Selvom vi nu har trukket vore kampenheder hjem, er vi stadig repræsenteret med udsendte. Vi skylder dem dyb respekt og anerkendelse for deres arbejde under vanskelige forhold. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå hen til dem og sige tak for indsatsen. 

Tak:
Jeg vil til slut rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer, for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til medarbejderne ved kaserneelementet, som vi fortsat kalder det, tak til Kontakt-udvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening. 

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær. En særlig tak for godt arbejde i bestyrelsen til Knud Erik Kristensen, der nu har valgt at forlade bestyrelsen. 

Det var, hvad jeg havde valgt at tage med beretningen.

P. Korshøj 


Den nye bestyrelse. Fra v. Klavs Niebuhr, Karup, sekretær Denis S.Nielsen, Viborg, kasserer Jens Erik Nielsen, Rødding, skydeudvalgsformand Bent Nielsen, Viborg og formand Peder Korshøj, Rødkærsbro.

Valg:
Der var genvalg til formanden, Peder Korshøj og nyvalg til Klavs Niebuhr som bestyrelsesmedlem. Karl Buksti og Kynde Poulsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Som revisorer genvalgtes Kynde Poulsen og Bjarne Sørensen. Til repræsentantskabet var der genvalg af Bent Nielsen, Jens Erik Pedersen, Denis S. Nielsen og nyvalg af Klavs Niebuhr.

Efter generalforsamlingen blev der overrakt 50 og 25 års medlemsmedaljer til fremmødte medlemmer.


50 og 25 års medlemsjubilarer med medaljer og "Gloria Finis".

Aftenen sluttede med fælles spisning hos Madam Sund 

Skydning
I firkantskydningen på 15 m indendørs opnåede vore skytter en flot 2. plads med 968 points. Vinder af konkurrencen blev Forsvarsbrødrene med 970 points. De Blå Baretter opnåede 931 points. Garderforeningen kunne ikke stille hold. Individuelt blev Knud Erik Holm bedste skytte på PLS-holdet med 198 points. Herudover opnåedes følgende resultater: Bent Svejstrup: 196 points, Denis S. Nielsen: 194 points, Karl Buksti og Aage Pedersen: 190 points, Jens Erik Pedersen, Bjørn Jensen og Pauli Johansen:185 points, Bent Nielsen: 182 points og Charles Kolding: 178 points.

Udflugt til Dragonforeningen I Holstebro
Den 30 april deltog 7 medlemmer i vores årlige træf med dragonerne i Holstebro. Skydningen på SMART-anlæg måtte udgå, men programmet blev gennemført med besøg i Historisk samling og i officersmessen. Aftenen sluttede med spisning og godt samvær i sergentmessen. Tak til Dragonerne for en god aften. 

Fremtidige aktiviteter
Fra maj måned: 1. og 3. onsdag i hver måned: Udendørs skydning.
Kontakt Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49

13. maj: Aftenudflugt til Hedeselskabet (reservedag 20.maj)
13. juni: Repræsentantskabsmøde
14. juni: Jubilarstævne på Viborg Kaserne (se indbydelse andet sted i bladet)
20. september: Fugleskydning
29. oktober: Bowling
30. oktober: Fødselsdagskoncert for HKH Prins Henrik i Tinghallen i Viborg
18. november: Foredragsaften om Hvidstengruppen
  7. december: Julefrokost 

Med venlig hilsen

Peder Korshøj

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918