Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling

På Viborg afdelings generalforsamling torsdag den 12. marts kunne formanden Peder Korshøj byde velkommen til 62 fremmødte medlemmer.

Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden:
Laurits Hansen, Hesselager, Erik Brix Andersen, Frøstrup, Hartvig J. Jensen, Viborg, Henry Padbjerg, Fredericia, Hans K. Alsbo, Ikast, Ib Hoffmann, Skals, Svend Thougaard, Møldrup, Aage Christensen, Skive.
Æret være deres minde

Det er bestyrelsens vurdering, at 2014 har været et godt år for foreningen. Vi har haft meget god tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Økonomisk har året givet et overskud, og vi slutter med en beholdning på ca. 266.000.Vi har fået 73 nye medlemmer, og det har medvirket til en netto fremgang på 31 medlemmer. Ved udgangen af 2014 var vi 710 medlemmer i vores afdeling. På landsbasis er der 952 medlemmer. Foreningen er gået på Facebook.

På midtvejsmødet den 29. november meddelte vores landsformand, Jens Chr. Lund, at han på grund af helbredsmæssige forhold ønskede at træde tilbage som landsformand. Som ny landsformand blev Kurt Mosgaard enstemmigt og uden modkandidat konstitueret som ny landsformand. Vi er glade for, at du vil påtage dig opgaven og byder dig velkommen samtidig med, at vi lover dig fuld støtte og opbakning.

Årets absolutte højdepunkt var hyldestkoncerten for HKH Prinsgemalen den 30. oktober i Tinghallen.

Den 18. februar havde vi samlet 34 deltagere til et nyt initiativ, nemlig en vinaften ved Peter Dahl.
Ved generalforsamlingen i 2014 var der mødt 50 deltagere. Der blev overrakt 25 års og 50 års medaljer.

Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. Den 30. april var vi 7 medlemmer, der tog til Holstebro. Vi fik her en rundvisning i Dragonernes historiske samling og officersmessen.

Den 13.maj var vi på aftenudflugt med 20 deltagere. Vi havde valgt at besøge Hedeselskabets Museum, hvor vi fik en interessant rundvisning med efterfølgende kaffe og kage.

Den14. juni afviklede vores jubilarstævne med ca. 160 deltagere. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Vi havde forud søgt om tilskud til stævnet hos Fødselsdagsfonden, hvorved vi kunne sænke kuvertprisen med et pænt beløb. Tak til Fødselsdagsfonden og til jubilæumsudvalget for et godt arbejde.

Den 20. september afvikledes årets fugleskydning med 15 deltagere. Dagen startede med et flot morgenbord, sponsoreret af sidste års fuglekonge Karl Buksti godt hjulpet af Lissy. Herefter gik skydningen i gang, og Peder Korshøj blev årets fuglekonge.
I Viborg deltog vi i markeringen af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte.

Den 5. november deltog 29 medlemmer og pårørende i bowling med spisning i Bowl´n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Der var præmier til Lene Nielsen, Helle Thougaard, Leif Møller og Denis Nielsen for de bedste resultater.

65 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 7. december i Cafe Stationen. Vi fik en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag.

Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårs-gudstjeneste i Viborg Domkirke, den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen, ved jubilarstævnet, ved  march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og den 29. november i anledning af regimentets fødselsdag. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere.

Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener.

Der er ca. 9- 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. Desværre deltager vi ikke længere i 4-kant-skydningen med De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene og Garderforeningen. Det skyldes, at der blandt de øvrige deltagere er stillet krav om meget konkrete skydestillinger, som vore skytter ikke kan honorere. Det er således ikke længere for kammeratskabets skyld, at 4-kantskydningen afvikles, men det har i stedet udviklet sig til en decideret konkurrenceskydning. Vi er ikke fornærmede, men har valgt at trække os indtil videre

Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. En stor tak til Erik Jensen, kustoderne og Suzanne for det store arbejde med lokalerne.

Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i Afghanistan og i andre brændpunkter. Selvom vi nu har trukket vore kampenheder hjem, er vi stadig repræsenteret med udsendte. Vi skylder dem dyb respekt og anerkendelse for deres arbejde under vanskelige forhold. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå hen til dem og sige tak for indsatsen. Det er spændende at se, hvilke indsatsområder, der kan komme på tale fremover.

Til slut en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer, for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til kontaktudvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening.

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær.

Der var genvalg til kasserer Jens Erik Pedersen, Rødding og til bestyrelsesmedlem Bent Nielsen, Viborg.


Fra venstre Peder korshøj, K.C. Olsen fra DSL og Erik Jensen efter overrækkelsen af fortjensttegnet i sølv.


Fra venstre Formand Peder Korshøj, 50 års jubilarerne Carl Otto Levring  og Børge Lukassen samt 25 års jubilar Kynde Poulsen.


Fra venstre Peder korshøj, æresmedlem Bent Nielsen, landsformand Kurt Mosgaard og æresmedlem Jens Erik Pedersen.

Der blev overrakt 25 og 50 års medlemsmedaljer til Kynde Poulsen Rødding, til Børge Lucassen, Thisted, og til Carl Otto Levring, Viborg. Foreningen udnævnte 2 nye æresmedlemmer, Bent Nielsen, Viborg og Jens Erik Pedersen, Rødding. Herudover fik Erik Jensen, Viborg, og Peder Korshøj, Rødkærsbro overrakt Danske Soldaterforenings Landsråds Fortjensttegn i sølv.

Aftenen sluttede med fællesspisning.

P. Korshøj
 

Læs formandsberetning for 2014
 

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918