Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Viborg afdelingen
Mindehøjtidelighed for HKH Prins Henrik
I anledning af HKH Prins Henrik bisættelse fra Christiansborgs Slotskirke blev der, på initiativ af Biskop Henrik Stubkjær, tirsdag den 20. februar om eftermiddagen, gennemført en Mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke.

I Mindehøjtideligheden deltog Prinsens Musikkorps og fanerne fra soldaterforeningerne i Viborg anført af fanen fra Prinsens Livregiments Soldaterforening og med Formanden for Prinsens Livregiments Soldaterforenings Viborg afdeling, Peder Korshøj, som Fanekommandør.

Fra Biskop Henrik Stubkjær er der modtaget nedenstående hilsen til de deltagende.
Jeg vil blot sende jer en stor TAK for jeres medvirken ved Mindehøjtideligheden i Domkirken i tirsdags. Det blev en flot og minderig begivenhed i Prinsens ånd.

Og tak for lån af Vilmantes maleri af Prinsen – det dannede sammen med fanerne en rigtig flot og personlig ramme.

Tak at I ville være med. Og tak for den flotte måde hvorpå I gjorde denne begivenhed højtidelig, minderig og som en meget værdig sidste hilsen til Prins Henrik og en stærk markering af omslutning og kærlighed overfor vores kongefamilie.

Generalforsamling 7. marts 2018
Der var mødt 45 deltagere til generalforsamling i Viborg Afdeling.
Formanden Peder Korshøj bød velkommen og foreslog Aage Pedersen som dirigent. Han blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.

Herefter fik formanden ordet for afgivelse af beretning (se nedenfor)

Kassereren Jens Erik Pedersen gennemgik regnskabet, der udviste et mindre underskud som planlagt og ønsket på tidligere generalforsamlinger. Formuen er på kr. 246.000.

Under valg havde formanden ikke ønsket at modtage genvalg. I stedet valgtes Klavs Niebuhr, Karup, med akklamation. Der var nyvalg til Svend Erik Bjørnkær, Demstrup, og genvalg til Denis S. Nielsen, Viborg. Der var nyvalg af Anegrethe Randløv Christophersen til bestyrelsessuppleant.

Under eventuelt blev der overrakt medlemsmedaljer for 50 års medlemskab og udleveret vin til medlemmer, der havde skaffet nye medlemmer. Endvidere blev en overrasket afgående formand Peder Korshøj udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Efter generalforsamlingen blev der serveret gule ærter med tilbehør. Sluttelig havde landsformand Kurt Mosgaard et interessant indlæg om sin tid som tjenstgørende med udsendelser til forskellige steder i verden.


Nyvalgt formand Klavs Niebuhr med dirigentklokken og afgående formand Peder Korshøj.

Formandens beretning

Vi har i løbet af 2017 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden:
Karl Egon Ebbesen, Kurt Roland Elgaard, Gert Sanberg Madsen, Hugo Kolby, Torben Larsen, Aage Thomsen, Tove Lund, Charles Kolding, Knud Erik Larsen, Børge Lukassen, Gert Haugaard, Tage Mogensen, Hans Aage Poulsen.

I februar dette år afgik vores ærespræsident HKH Prins Henrik ved døden.

Æret være deres minde.

Indledning:
Det er bestyrelsens vurdering, at også 2017 har været et godt år for foreningen. Vi har haft ret god tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Vi startede året med at være 692 medlemmer. Vi har været aktive, hvilket har givet mange nye medlemmer, men på grund af afgang af forskellige årsager har vi nu ca. 670 medlemmer.

I løbet af året har vi støttet Aarhus afdeling med frivillig overførelse af 8 medlemmer. Tilgangen af medlemmer skyldes også, at mange af vore medlemmer også i 2017 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. Tak for det. Men tilgangen skyldes også, at vi har været aktive på Facebook, hvilket også i 2017 har givet nye medlemmer. Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte hvervekonkurrencen. Når I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 x 1 flaske rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem – endnu. Få fat i pågældende og skaf på den måde et nyt medlem. Jeg vil gerne opfordre jer til at gå på Facebook under gruppen” Prinsens Livregiment 1657 – 2005 Gloria Finis”, som er steget til over 1400 medlemmer. Her kan I se mange billeder og udvekslinger af soldateroplevelser.

Lidt om årets aktiviteter:

Foredragsaften
Den 27. februar havde vi samlet ca. 30 deltagere til et interessant foredrag om blodpropper i hjernen ved speciallæge Beret Sørensen

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt den 21. marts med ca. 40 deltagere. Der var overrækkelse af jubilæums-medaljer for henholdsvis 50 og 25 års medlemskab af foreningen. Generalforsamlingen sluttede med gule ærter.

Samarbejde med Dragonforeningen i Holstebro
Den 20. april havde vi arrangeret udflugt sammen med Dragonforeningen. Vi besøgte Tankområde Karup, hvor Bent gav en meget grundig og interessant forklaring og rundvisning. Aftenen sluttede med fælles spisning i Hjemmeværnsgården på flyvestationens område.

Aftenudflugt
Den 2. maj havde vi aftenudflugt til Grønhøj Kro. Vi besøgte Morten Koch museet og indtog kaffe med kage i kroen, hvor værten spillede på guitar.

Jubilarstævne
Vi var igen heldige med vejret, da vi den 10. juni afviklede vores jubilarstævne med 120 deltagere. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Kurt Mosgaard. Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering. Der blev ved den lejlighed overrakt donationer fra salg af medaljeøl til Simone Bech, Carl Åkerlund og Klavs Niebuhr fra Kontaktudvalget. Mindelokalerne havde mange besøgende. Musikkorpset gav en flot koncert i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Tinghallen med tale af Viborgs borgmester Torsten Nielsen. Vi havde forud søgt om tilskud til stævnet hos Fødselsdagsfonden, hvorved vi kunne sænke kuvertprisen med et pænt beløb. Tak til Fødselsdagsfonden og til jubilæumsudvalget for et godt arbejde. Det blev igen en rigtig flot dag.

Fugleskydning
Den 26. august afvikledes årets fugleskydning med 14 deltagere. Dagen startede med morgenbord, sponsoreret af sidste års fuglekonge Kim Knudsen. Herefter gik skydningen i gang, og Bent Svejstrup blev årets fuglekonge. Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse. En god dag, men der er plads til flere skytter næste gang. Foreningen yder et stort tilskud til morgenbordet, og det har i høj grad forbedret skytternes evne til at ramme brystpladen. Tidligere havde en del skytter besvær med at ramme brystpladen ved de sidste skud, inden den faldt, måske fordi fuglekongen skulle donere morgenmad næste år. Men nu skyder de igen fint.

Initiativpuljen
For at se nye ansigter til vore arrangementer har landsforeningen indstiftet en initiativpulje, hvor lokalforeningerne kan søge om tilskud til nye aktiviteter.

I Viborg afdelingen besluttede vi at arrangere fællesspisninger én gang om måneden i vinterhalvåret. Det foregår i ”Paradiset”, og der deltager ca. 20 – 30 personer, vel at mærke en del nye ansigter. Stor tak til Edle og Bent for at forestå gennemførelsen af disse aftener.

Endvidere arrangerede vi den 9. september en busudflugt til Finderup øvelsesterræn. Der var ca. 44 deltagere. Første stop var ved NATO–bunkeren, derefter Tovby, frokost ved Gule Gård, Rosborg og til sidst Finderup by til mindesmærket for mordet på Erik Klipping. Tak til Erik Jensen og Klavs Niebuhr for gode indlæg. Der blev en rigtig god dag.

Desværre måtte vi aflyse en krof-dag på grund af manglende tilslutning.

Også tak til landsledelsen for tilskud til disse arrangementer.

Flagdag
I Viborg deltog vi i markeringen af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte. Dagen blev afviklet med en gudstjeneste, et arrangement med kransenedlægning ved mindestenen og efterfølgende reception i Sognegården.

Bowling
Torsdag den 25. oktober afholdt vi bowling-aften med spisning i Bowl´n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Der var præmier til de bedste spillere.

Julefrokost
Ca. 60 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 3.december i Cafe Brændpunktet. Vi fik en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag.

Det har i årets løb været en glæde for bestyrelsen, at vi generelt har haft en god tilslutning til vore arrangementer. Tak til alle for at deltage.

Fanen
Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste, den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen, ved jubilarstævnet, ved march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og den 30. november i anledning af regimentets fødselsdag. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere.

Vore faste aktiviteter
Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det vigtigste er at være med. Det giver en god mening, at der ydes et tilskud til maden fra foreningen.

Skydning
Der er ca. 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Denis. De er meget dygtige, og de tager godt imod nye skytter. Desværre kunne 4-kant skydningen ikke gennemføres på grund af manglende tilmelding, men nu er den igen opstået.

Mindelokalerne
Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. F.eks. synes vi, at det er en god ide for en arbejdsplads eller en forening at starte sin sommerfest eller julefrokost eller udflugt med et besøg i lokalerne. En stor tak til Suzanne, Erik Jensen og kustoderne for det store arbejde med lokalerne.

Danmarks veteraner
Vi er med i veterancafeen i ”Paradiset” når der er åben for alle veteraner og pårørende hver mandag i lige uger i tidsrummet 18.00 – 21.00. Der kommer fra 2- 6 veteraner hver gang. Vi er med til at gøre en forskel

Tak
Til slut vil jeg rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til kontaktudvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening.

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater og suppleanter for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær.

Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen.

P. Korshøj


Fra venstre Kasserer Jens Erik Pedersen, Svend Erik Bjørnkjær, formand Klavs Niebuhr, afgående formand Peder Korshøj, Bent Nielsen og Denis S. Nielsen.

Formandsberetning i PDF-format

En hyggelig og en morsom foredragsaften
Under overskriften ”Vestjyske originaler”. deltog 35 veloplagte tilhører fra Prinsens Livregiments Soldaterforening onsdag den 21. februar i foredrag ved Journalist Ole Tang.

Ole Tang titulerede sig selv som ”autistisk journalist, der husker de mærkeligste ting”.
Spændende og ustyrlig morsomt var det, at høre historierne fra Holmsland. Sjove og gode lokale anekdoter, der virkeligt bragte latteren frem blandt tilhørerne.

Viborg møder Vestjyske originaler.
Fremtidige aktiviteter

Dagudflugt til Silkeborg Papirfabrik lørdag den 26. maj 2018.
Lørdag den 26. maj gennemføres dagudflugt til Silkeborg Papirfabrik for medlemmer med ledsagere.
Vi mødes kl. 0915 ved ”Paradiset” Kasernevej 9, 8800 Viborg.

Kl. 0930 afgår bussen til Papirfabrikken med ankomst kl. 1015.

Her vil der være en guidet rundvisning, varighed 1,5 time.

Herefter går turen til Silkeborg Bad, hvor vi indtager den medbragte frokost, en sandwich og en øl, eller vand.

Afhængig af vejret, forventet hjemkomst Viborg Kaserne kl. ca. 1430.

Pris 100 kr. pr. deltager. Dette er inklusive bustransport, guidet tur på Papirfabrikken, sandwich mm.

Tilmelding Svend-Erik Bjørnkjær på seb@fiberpost.dk eller tlf. 86672246, senest 12. maj 2018.

Afdelingen byder velkommen til
Nye medlemmer indmeldt i tiden 1. januar – 28. februar.

Afdelingen byder velkommen til:
Hans Christensen,
Sandagervej 75, 9800 Hjørring. Indkaldt 1998 til STKMP/I/PLR.

Poul Anders Christensen,
Hvedevangen 4, 7120 Vejle Ø. Mødt 2.september 1968 ved 3KGVESK I/PLR. Nr. 797239.

Hugo Christensen,
Banevænget 38, 7830 Vinderup. Indkaldt 1945 til 3.REG.

Frans Theut Christensen,
Hulhøjvej 3, 8831 Løgstrup. Indkaldt 1959 til JTRR:

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Klavs Niebuhr
Kastanjevej 8, 7470 Karup J.
Tlf: 53 83 10 11
E-mail:
niebuhr-karup@adslhome.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918