Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt Aarhus afdelingen

Generalforsamling

Prinsens Livregiments Soldaterforening – Aarhus afdelingens generalforsamling
Foreningen afholdt sin ordinære generalforsamling den 18. marts 2014 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokaler.

Efter formandens velkomst til de fremmødte medlemmer og til landsformand Jens Chr. Lund blev Ove Grøn valgt som dirigent.

Formanden aflagde en kort beretning, hvori han omtalte de arrangementer, hvor foreningen og foreningens fane har været repræsenteret i det forløbne år.

Derudover nævntes skydeaktiviteterne, samt at foreningen i 2013 er fyldt 40 år, hvilket blev markeret ved en kammeratskabsaften den 5. november.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren omdelte det reviderede regnskab. Den ordinære drift viser et overskud på ca. 400 kr., men som følge af en besluttet afskrivning af tilgodehavende er foreningens status reduceret med ca. 1.800 kr. Foreningen har dog en positiv egenkapital på ca. 2.500 kr.
Kassereren oplyste, at kontingentet til de samvirkende soldaterforeninger er nedsat til 7,50 kr. pr. medlem tidligere 15,00 kr.)
Regnskabet blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Alle valg var genvalg, således blev følgende valgt:
a. kasserer: Jens Ulsted Sørensen
b. bestyrelsesmedlemmer: Ove Grøn og Niels Jørgen Ravn Sørensen
c. bestyrelsessuppleant: John Larsen
d. revisorer: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
e. revisorsuppleant: John Larsen
f. fanebærer: Niels Dürr

Under eventuelt drøftedes mulighederne for en tættere kontakt til foreningens medlemmer ved brug af elektroniske medier – sms eller e-mail.
Emnet behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Landsformanden orienterede om bladet – som nu hedder Prinsens for PLS-medlemmer. Det er i god gænge med annonceindtægter over det budgetterede og vil udkomme 6 gange pr. år.
Derudover orienterede landsformanden om aktiviteter i forbindelse med vor ærespræsident, Prinsgemalens 80 års fødselsdag den 11. juni.

Gennem sponsorater fra kommuner med tilknytning til regimentet og Salling Bank er tilvejebragt midler til et portræt af Prinsgemalen i uniform, som vil blive overrakt den 28. maj.

Derudover vil der blive afholdt en koncert med Prinsens Musikkorps og oplæsning af Prinsgemalens digte i Tinghallen den 30. oktober.

Afslutningsvis nævnte landsformanden, at der er god aktivitet omkring mindelokalerne.

Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe.

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918