Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2015

Aarhus-afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokale.
Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til vicelandsformand Peder Korshøj.
Som dirigent blev valgt Ove Grøn, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gennemgik dagsordenen.

Formanden aflagde en kort beretning, hvori omtaltes de mange arrangementer, hvor foreningens fane har været til stede. Derudover omtaltes skydning, hvor formanden opfordrede til deltagelse – der mangler én mand til et skydehold.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren omdelte det reviderede regnskab, der udviser et driftsoverskud på 1.634,25 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Til behandling på generalforsamlingen var indkommet et forslag om kontingentfrihed for nye medlemmer. Den hidtidige praksis i Aarhus-afd. er, at nye medlemmer betaler et års kontingent ved indmeldelsen, hvorefter de er kontingentfrie det andet år.

Det stillede forslag gik ud på, i lighed med andre lokalafdelinger, at gøre indmeldelsesåret kontingentfri. Efter nogen drøftelse af fordele og ulemper ved de to modeller, blev det stillede forslag vedtaget, således der fremover ikke betales kontingent i indmeldelsesåret.
Formand og bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, mens Henning Refsgaard blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant. Der var genvalg af revisorer, revisorsuppleant og fanebærer. Til afdelingens repræsentation i Repræsentantskabet blev valgt Poul Erik Rasmussen.

Følgende blev således valgt:
Formand: Jan Magnussen
Bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Rasmussen, Niels Dürr og Henning Kristensen
Bestyrelsessuppleant: Henning Refsgaard

Revisorer: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
Revisorsuppleant: John Larsen
Fanebærer: Niels Dürr
Repræsentantskab: Poul Erik Rasmussen

Under eventuelt rundsendte formanden invitationer til virksomhedsbesøg hos Kamstrup i Stilling og besøg på Besættelsesmuseet.
Peder Korshøj overbragte en hilsen fra landsformanden og omtalte kommende arrangementer.
Danske Soldaters Landsråd indbyder til faneborg i København i anledning af H.M. Dronningens fødselsdag den 16. april.

Viborg har 150 års jubilæum som garnisonsby den 22. april, hvilket markeres med et arrangement i Viborg, hvor fanerne gerne skal være til stede. Forløbet er ikke endeligt fastlagt, men forventes at ligge i tidsrummet KL. 11.00 – ca. 14.30.

Der afholdes jubilarstævne den 13. juni og repræsentantskabsmøde aftenen forinden.
Peder Korshøj nævnte endelig, at Prinsens nu kan læses på internettet, og at der på Facebook findes en gruppe, ”Prinsens Livregiment 1657 – 2005”, som kan anvendes til information. Peder Korshøj opfordrede afdelingen til at benytte den.

Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe, franskbrødsmadder og hyggeligt samvær.
 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918