Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2016
Aarhus-afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 14. marts 2016 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokale.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer samt til landsformand Kurt Mosgaard og vicelandsformand Peder Korshøj.

Som dirigent blev valgt Ove Grøn, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gennemgik dagsordenen.

Formanden aflagde en kort beretning, hvor han nævnte, at afdelingens fane i årets løb havde været repræsenteret ved mange arrangementer. Desuden nævnte formanden årets landsudflugt, som Aarhus-afdelingen havde arrangeret, og hvor 43 deltagere havde en rigtig god dag på Moesgaard Museum.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviser et driftsoverskud på 418,75 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Alle valg var genvalg. Følgende blev således valgt:
Kasserer: Jens Ulsted Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer: Ove Grøn og Niels Jørgen Ravn Sørensen
Bestyrelsessuppleant: Henning Refsgaard
Revisorer: Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdal
Revisorsuppleant: John Larsen
Fanebærer: Niels Dürr
Repræsentantskab: Poul Erik Rasmussen
Herudover blev Jens Ulsted Sørensen udpeget som fanebærersuppleant

Under eventuelt efterlyste formanden nye skytter i foreningen til skydningerne med Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Interesserede kan henvende sig til Jan eller Jens.
Landsformand Kurt Mosgaard tilkendegav, at det er første gang han deltager i afdelingernes generalforsamlinger, hvilket han havde set frem til.

Landsformanden takkede Aarhus-afdelingen for afviklingen af årets landsudflugt – det var en stor oplevelse.

Landsformanden nævnte endvidere de af Thisted Bryghus producerede Medalje-øl, som er blevet til på oberst Jens Chr. Lunds forslag. PLS er gået ind i salget af dem, og tanken er, at også øvrige soldaterforeninger skal medvirke ved salget. Overskuddet går til veteranarbejdet, og der er foreløbig doneret 10.000 kr. til Hærens Regimenters Hjælpefond.

Landsformanden omtalte også vort blad, som har en god økonomi (bladet er blevet billigere med kontingentnedsættelse til følge) – men der er fortsat behov for, at lokalafdelingerne lægger sig i selen og skaffer annoncører, ligesom man meget gerne må komme med indlæg.

Endelig nævnte landsformanden, at der er skaffet sorte baretter til fanebærere/-vagter, 3 stk. pr. lokalafdeling, og afsluttede med en tak til afdelingens bestyrelse for veludført arbejde i beretningsåret.

Vicelandsformand Peder Korshøj omtalte veteranarbejdet, hvor der er behov for værter – kontakt herom til veteranhjemmene. Desuden er der af frivillige etableret veteran-café, hvor veteraner kan komme og få en snak samt kaffe og kage. Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger kunne være initiativtager til en sådan café.

Desuden anbefalede Peder Korshøj at gøre brug af Facebook til kontakt med gamle soldaterkammerater – der er nye medlemmer at hente.
Peder Korshøj oplyste, at årets landsudflugt bliver lørdag den 17. september og går til Energimuseet i Tange.

Afslutningsvis nævnte Peder Korshøj, at man i Aalborg og Herning afdelingerne har overrakt hædersbevisninger fra Danske Soldaterforeningers Landsråd – bør også overvejes her i afdelingen, og at landsforeningen fremadrettet betaler for medaljer til æresmedlemmer.
Under generalforsamlingen var afdelingen vært ved en Medalje-øl, som varmt kan anbefales, og mødet afsluttedes med kaffe og hyggeligt samvær.
Aarhus-afdelingen fik podieplads
Ved Århus Samvirkende Soldaterforeningers skydning 2015/16 kom Aarhus-afdelingens mesterskytte Jens Ulsted Sørensen ind på en flot tredjeplads.

Vi ønsker Jens hjertelig til lykke med den fine placering.

Aarhus-afdelingens mesterskytte Jens Ulsted Sørensen.


 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918