Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2017
Aarhus-afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 28. marts 2017 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokale.

Formanden bød velkommen til landsformand Kurt Mosgaard og til de fremmødte medlemmer.

Ove Grøn blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gennemgik dagsordenen.

Formanden aflagde en kort beretning, hvor han bl.a. omtalte, at fanen i årets løb har repræsenteret afdelingen ved 9 begivenheder i Aarhus-området og i Viborg.

Der har deltaget 4 medlemmer i vinterens skydning – deres placering blev ikke omtalt.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviser et driftsunderskud på 195,90 kr., og en egenkapital på 4.331,67 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Under indkomne forslag fremlagde bestyrelsen et forslag til behandling på Repræsentantskabets generalforsamling den 9.juni 2017.

Forslaget en følge af det vigende medlemstal i Aarhus-afdelingen og går i første omgang ud på, at Viborg-afdelingens medlemskartotek gennemgås, og at medlemmer, der har bopæl i postnumre, som geografisk mere naturligt hører til Aarhus-afdelingen meddeles overflytning hertil. Medlemmer kan naturligvis forblive i Viborg-afdelingen, hvis de ønsker det.

Forsamlingen tiltrådte forslaget, hvorefter det blev overdraget til landsformanden med henblik på behandling på Repræsentantskabets generalforsamling.

Under valg var der 2 væsentlige ændringer: Formanden ønskede ikke genvalg til posten, og det besluttedes, at bestyrelsen reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer.

Som formand nyvalgtes Niels Jørgen Ravn Sørensen.

Til bestyrelsen genvalgtes Poul Erik Rasmussen og Jan Magnussen indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Niels Jørgen. Niels Dürr og Henning Kristensen udtræder af bestyrelsen.

Der blev rettet en stor tak til Jan for hans indsats gennem mange år som formand.

Henning Refsgaard genvalgtes som bestyrelsessuppleant.

Som revisor blev nyvalgt Henning Kristensen og genvalgt Hans Peter Krupsdahl.

Niels Dürr blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Fanebærer blev Jens Ulsted Sørensen med Niels Dürr som fanebærersuppleant.

Som foreningen 2. medlem af repræsentantskabet valgtes Poul Erik Rasmussen.

Under eventuelt fik landsformanden ordet og nævnte først afdelingens mulighed for at søge penge til nye aktiviteter. Han opfordrede bestyrelsen til at kigge på denne mulighed.

Om forsvaret generelt omtalte landsformanden forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig til august. Vi bruger p.t. 1,14 % af BNP, og der er håb om en stigning.

Derudover nævnte landsformanden Classic Military Show, der er målet for landsudflugten den 19. august, arrangeret af Herning-afdelingen.

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe og hyggeligt samvær.

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8
8544 Mørke
Telefon:
86 37 70 60

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918