Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

Sidste nyt fra Aarhus afdelingen

Afdelingen og PLS byder velkommen til nyt medlem
Aarhus afdelingen har den glæde at byde velkommen til et nyt medlem: Mogens Lyhne, Brabrand, der har været indkaldt til PLR i 1963.

Generalforsamling 2023
Aarhus afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 6. marts 2023 i Hjemmeværnets
lokaler, Grimhøjvej 1.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til landsnæstformand Peder Korshøj.

Mødet indledtes med, at landsnæstformanden overrakte 50 års jubilæumstegn til Poul Erik
Rasmussen, der som det eneste tilbageværende medlem har været med fra Aarhus afdelingens
start og siden har varetaget mange poster i bestyrelse og fødselsdagsfond. Poul Erik er fortsat medlem af bestyrelsen og er afdelingens valgte medlem af repræsentantskabet – flot!

Herefter gik man over til den udsendte dagsorden.

Ove Grøn blev valgt som dirigent og gennemgik dagsordenen. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at 2022 heldigvis igen blev et år, hvor sædvanlige arrangementer i soldaterforeningsregi kunne gennemføres, efter coronaen havde sluppet sit tag.

Det betød bl.a., at vi den 30. marts kunne gennemføre vort besøg på Besættelsesmuseet med
efterfølgende spisning på restaurant Pinden. Det blev en fin aften for 15 deltagere.

Den 28. september deltog vi med 5 medlemmer ved et foredrag om danske leoparder i Helmand
– arrangeret af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.

Afdelingen har som tidligere år haft et hold med i skydningen i Lyseng – holdet opnåede en tredieplads i holdskydningen.

Ved soldaterforeningsskydningen på Djursland, som blev afholdt i Ebeltoft den 18.september,
deltog afdelingen ligeledes med et skydehold –
formanden undlod at nævne placeringen, men det var en rigtig hyggelig dag for alle.

Bestyrelsen har i året afholdt 2 bestyrelsesmøder, og herudover har bestyrelsen deltaget i repræsentantskabsmøde og midtvejsmøde i Viborg samt i repræsentantskabsmødet i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.

Afdelingens fane og trofaste fanebærer, Jens Ulsted, har været til stede ved mange begivenheder
i årets løb. I Aarhus ved Valdemarsdag og ved dronningemodtagelse på havnen samt i Mindeparken der 5. september og på Skæring Hede den 4. maj. I Ebeltoft ved Fregattens Dag og ved den Nationale Flagdag, og i Viborg ved jubilarstævne og midtvejsmøde.

Formanden rettede en stor tak til Jens, som altid beredvilligt stiller op.

Viborg afdelingen stod for årets landsudflugt, hvilket var en sejltur med guide på søerne i Viborg.
Det var en rigtig dejlig dag, med et par enkelte deltagere fra Aarhus.

De nye tiltag med caps, t-shirts og Prinsens øl har solgt godt og er god reklame for soldaterforeningen.

Aarhus afdelingen har desværre et faldende medlemstal, selvom der er kommet enkelte nye
medlemmer, og p.t. har 34 medlemmer betalt kontingent for 2023.

Formanden sluttede beretningen med en tak til bestyrelsens medlemmer for arbejdet i det forløbne år, og tak til landsforeningen for godt samarbejde samt en tak til de medlemmer, som er
kommet til stede i dag.

Uden for beretningen nævnte formanden, at 2023 bliver et spændende år, hvor landsudflugten
går til Regan Vest, arrangeret af Aalborg afdelingen, og lokalt kan Aarhus afdelingen fejre
50-års jubilæum, idet afdelingen blev stiftet den 5. november 1973 – nærmere herom under
eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt, og som et forslag i forbindelse med omtalen af afdelingens
kommende jubilæum, blev nævnt muligheden af, at Skive Kanonlaug kunne salutere ved begivenheden.
Forslaget overvejes i bestyrelsen.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2022, som udviser et driftsoverskud på 402
kr. og en statusbeholdning på 6.967 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Niels Jørgen Ravn Sørensen blev genvalgt som formand og til bestyrelsen genvalgtes Poul Erik
Rasmussen og Mogens Randa. Willy Mathiesen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
og Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen genvalgtes som revisorer.

Som revisorsuppleant genvalgtes Willy Mathiesen.

Jens Ulsted Sørensen og Niels Dürr blev genvalgt som fanebærer og -suppleant.

Poul Erik Rasmussen genvalgtes som afdelingens 2. medlem af repræsentantskabet.

Under eventuelt omtalte formanden bestyrelsens overvejelser omkring afdelingens jubilæum.

Det forventes afholdt på dagen søndag den 5. november her i lokalerne på Grimhøjvej 1, startende
med et foredrag kl. 12.00 om Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering, som er et særligt hjemmeværnskompagni med speciale
i fjernopklarings- og patruljeenhed.

Derefter kl.13.00 – 15.00 Reception for inviterede. Med afdelingens økonomi in mente vil der være
behov for at søge økonomisk støtte fra PLS landsforening og Fødselsdagsfonden.

Peder Korshøj oplyste, at turen til Stettin er udsolgt, selvom det er det samme program som tidligere – og den samme rejseleder!

Næste års generalforsamling afholdes mandag den 4. marts 2024

 

Aarhus
afdelingen
Stiftet 5. november 1973

Formand:
Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
Vissenbjergvej 4
8250 Egå
Telefon:
86 22 01 22
Mobil:
24 91 67 90

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918