Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling 2024
Aarhus afdelingen afholdte sin ordinære generalforsamling den 4. marts 2024 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer samt til landsnæstformand Peder Korshøj og til Sven-Erik Bjørnkjær, som under eventuelt orienterede om aftalen med OK. Landsformand Kurt Mosgaard var forsinket, men blev budt særlig velkommen senere.
Ove Grøn blev valgt som dirigent og gennemgik dagsordenen.

Formanden indledte sin beretning med at omtale afdelingens 50 års jubilæumsarrangement den 5. november. Godt 40 deltagere havde en hyggelig eftermiddag med foredrag og reception.
Arrangementet blev muliggjort med økonomisk støtte fra Fødselsdagsfonden og Landsforeningen.
Afdelingen fik en del gaver, bl.a. flasker, som bestyrelsen har besluttet at dele med medlemmerne, så alle deltagere i generalforsamlingen får en flaske med hjem.

Den kontante gave fra Landsforeningen bliver videregivet til det lokale veteranarbejde.
I forbindelse med jubilæet blev lavet en medalje, og der er stadig enkelte eksemplarer til salg for 150,- kr.

Afdelingen har i årets løb haft et skydehold med ved skydningen i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers regi og et hold med ved soldaterforeningsskydningen i Ebeltoft den 17. september.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og deltaget i repræsentantskabsmøderne i Viborg samt i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.

Formanden nævnte, at Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger mangler et par nye bestyrelsesmedlemmer og efterlyste eventuel interesse herfor hos de tilstedeværende.
Afdelingens flittige fanebærer, Jens, har sikret, at vor fane har været til stede ved en lang række begivenheder i årets løb – i alt 9 gange i henholdsvis Aarhus, Viborg og Ebeltoft.

Afdelingen har desværre stadig et faldende medlemstal, og p.t. har 37 medlemmer betalt kontingent for 2024.

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og Landsforeningen for samarbejde og støtte.

Formanden takkede også de tilstedeværende for deltagelse i generalforsamlingen og efterlyste input fra alle til eventuelle arrangementer, som kan gennemføres i foreningens regi, så vi holder den levende trods faldende medlemstal.

Forslag til nye medlemmer er også meget velkomne – der er kommet enkelte i det forløbne år.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2023, som udviser et driftsunderskud på 3.185 kr. og en statusbeholdning på 3.782 kr.
Underskuddet skyldes hovedsagelig udgifter til jubilæumsarrangement og fremstilling af medaljer.
Efter en afklaring af enkelte detailspørgsmål blev regnskabet godkendt.

Jens Ulsted Sørensen blev genvalgt som kasserer, og til bestyrelsen genvalgtes Ove Grøn og Jan Magnussen.

Willy Mathiesen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant, og Hans Peter Krupsdahl og Henning Kristensen genvalgtes som revisorer.

Som revisorsuppleant genvalgtes Willy Mathiesen. Jens Ulsted Sørensen og Niels Dürr genvalgtes som fanebærer og -suppleant.

Poul Erik Rasmussen genvalgtes som afdelingens 2. medlem af repræsentantskabet.
Under eventuelt orienterede Sven-Erik Bjørnkjær om aftalen mellem OK og PLS, hvorved PLS får 5 øre pr. liter benzin tanket af medlemmer, som indgår i aftalen og erhverver et OK-kort og en app.

Flere af de tilstedeværende tegnede sig efterfølgende.

Hans Erik Møller-Nielsen opfordrede Fødselsdagsfonden til opstramning omkring udsendelse af fødselsdagshilsner, således de når frem og gerne til tiden. Opfordringen blev modtaget af Fødselsdagsfondens sekretær.

Hans Erik foreslog endvidere en kontingentforhøjelse til 200 kr. pr. år. Der er behov for penge til konsolidering og til bladets drift.

Aarhus afdelingen tager forslaget op på førstkommende PLS-generalforsamling i repræsentantskabet.

Endelig stillede Hans Erik sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet i Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger – bestyrelsen indmelder ham som kandidat.

Landsformanden roste det store arbejde, som udføres i lokalforeningerne og nævnte, at gennem medlemskab af PLS er man også medlem af Danske Soldaterforeningers Landsraad og ”Folk og Sikkerhed” og kan deltage i deres arrangementer.

I den forbindelse omtaltes den store totalforsvarsmesse, som i anledning af NATO’s 75 års fødselsdag afholdes i Fredericia 19.-21. april.

Peder Korshøj omtalte den nu planlagte tur til Stettin 9.-13. september og anbefalede deltagelse.
Et faldende medlemstal er kendetegnende for alle afdelinger, og Peder opfordrede til at følge andre afdelingers eksempel med at optage ægtefæller/samlevere som medlemmer.

Generalforsamlingen afsluttedes med, at landsformanden tildelte jubilæumstegn til 3 medlemmer, Ove Grøn, Jens Ulsted Sørensen og Niels Jørgen Ravn Sørensen for 25 års medlemskab af PLS.
Herefter gik man over til kammeratligt samvær med kaffe, franskbrødsmadder og kage.

Næste års generalforsamling afholdes mandag den 3. marts 2025

Jubilæumsmedalje

I forbindelse med Aarhus afdelingens 50-års jubilæum den 5. november 2023 blev fremstillet en medalje.
En del af afdelingens medlemmer har erhvervet den, men der er stadig enkelte eksemplarer til salg for 150,- kr. til medlemmer.
Ønsker du at købe en af de sidste medaljer, skal du kontakte afdelingens formand Niels Jørgen Ravn Sørensen på tlf. nr. 24 91 67 90.
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon:
21 74 85 51
E-mail:
jenshenry215@gmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918