Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt præsidiet 

Jubilarerne på vej fra banegården til kasernen.
Vellykket jubilarstævne 2012

Prinsens Livregiments Soldaterforenings jubilarstævne lørdag den 9. juni blev et vellykket arrangement med et smukt vejr for de ca. 190 deltagere.

Jubilarerne mødtes på Viborg Banegård, og der var stor gensynsglæde, da man først for nogles vedkommende havde genkendt hinanden.

Kl. 1000 afmarcherede paraden med det fantastiske Prinsens Musikkorps i spidsen gennem Viborgs flagsmykkede gader. Efter ankomst til kasernen blev paraden afleveret til landsformand, Jens Chr. Lund, som overtog kommandoen. Han var ledsaget af den kommende chef for Dragonregimentet, oberst Kurt Mosgaard. Herefter nedlagde landsformanden, bistået af Kurt Mosgaard, en krans ved mindestenen til minde om vore faldne kammerater.


Landsformand Jens Chr. Lund nedlagde krans ved mindestenen.

Under medaljeoverrækkelsen fik stævnets ældste jubilar, Verner Bastian Pedersen, Frederikshavn, overrakt sin 70 års medalje. Der var derefter medaljer til jubilarerne med 65, 60, 55 års jubilæum.

Oberst Kurt Mosgaard 70 års jubilæumsmedalje til Verner Bastian Pedersen, Frederikshavn
Den holdvise fotografering blev igen forestået af æresmedlem Egon Rønning.
Herefter var der mulighed for at bese regimentets mindelokaler, hvilket mange benyttede sig af. Der var lejlighed til at bese kaserneområdet, og endelig var der en fantastisk koncert i Kasernehallen, hvor Prinsens Musikkorps leverede en god underholdning.

Herefter var der frokost i Viborg Lounge, hvorunder 50 års jubilarerne fik overrakt deres medaljer.
Det var en rigtig god dag, hvor de fremmødte jubilarer fik lejlighed til at være sammen og mindes gamle dage på kasernen.

Næste års jubilarstævne planlægges til at finde sted lørdag den 8. juni 2013.

P. Korshøj
FM /Jubilæumsudvalget

Se flere billeder fra jubilarstævnet


Billede af landsbestyrelsen.

Udflugt
Hermed indbydes alle medlemmer og pårørende til vores årlige udflugt 
Lørdag den 15. september 2012 kl. 1000 ved Silkeborg Bunkermuseum  
Mødested: Gjessøvej 40 D, 8600 Silkeborg

Program:
1000 – 1300: Rundvisning. Tag overtøj og lommelygte med
1300 – 1400 : Indtagelse af egen medbragt mad og drikkevarer.
Pris: kr 50,- til entre. Betales ved mødet.

Tilmelding til lokalafdelingerne senest torsdag den 6. september. Lokalafdelingerne tilmelder samlet til Bent Nielsen senest mandag den 10.september via mail eller på telefon, E-mail: bent.nielsen@youseeme.dk tlf. 27 62 14 49. Viborg afdelings medlemmer tilmelder sig direkte senest den 6. september.
Nødtelefon den 15. september fra kl. 0900: 23 32 43 66
Ved dårligt vejr medbring paraply.
Læs mere på www.silkeborgbunkermuseum.dk

Referat fra PLRS Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2012 

1. Landsformanden bød velkommen, og gik staks til første punkt på dagsordenen, som var valg af dirigent. Aage Pedersen blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

2. Landsformanden aflagde en kort beretning, og overlod Landsnæstformanden ordet for yderligere orientering. Et stort emne lige nu er de forhandlinger, som foregår om bladet: Dragonen's fremtid. Årsagen til dette skyldes bortfaldet af det tilskud som HOK (Hærens Operative Kommando) hidtil har ydet til tjenestestedsblade. Der forsøges vedtaget en ny aftale med Dragonregimentet og Dragonernes soldaterforening om et nyt blad med en ny økonomi. Det ser ud til at lykkes, men forhandlingerne er ikke slut endnu, så vi ser hvad der sker i de næste 3-5 måneder. Beretningen blev godkendt.

3. Landskassereren fremlagde revideret regnskab og budgetforslag til næste års regnskab. Regnskabet udviste et underskud på 5442,- kr. som skyldes bladet Dragonen. Budgettet for 2012 viser et overskud på godt 21000,- kr. Dette overskud skyldes den forventede nye aftale om bladet dragonen. Regnskab og budget blev godkendt

4. Fødselsdagsfonden aflagde regnskab, som viste et overskud på 11927,80 kr. Et flot regnskab som blev godkendt.

5. Jubilæumsudvalget fremlagde et regnskab, der viste et overskud på 1038,- kr. Regnskabet blev godkendt.

6. Landsformandens udpegede repræsentant for PLR fond. Erik Jensen, aflagde en mundtlig beretning over regnskabet. Regnskabet udviste et godt overskud og blev godkendt.

7. Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af Landsformand. Jens Chr. Lund blev genvalgt

9. Valg af Landssekretær, Preben I. Troelsen blev genvalgt

10. Valg af 2 revisorer. Henry Bjerg, Herning Afd. og Mogens Pedersen, Aalborg afd. blev genvalgt.

11. Valg af foreningens repræsentant i medlemsbladet: Dragonen, Preben I. Troelsen blev genvalgt.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer til fødselsdagsfonden. Henning Kristensen, Poul Erik Rasmussen og Poul Erik Timm blev genvalgt.

13. Under eventuelt blev der berørt flere emner, som blev diskuteret livligt under en god stemning. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

Referent: Preben I. Troelsen, Landssekretær

Fra Redaktøren
Det er aftalt på et redaktionsmøde på kasernen i Holstebro, at der i 2012 kun udkommer 5 numre, og det er i månederne februar, april, juni, september og december. Beslutningen er taget af økonomiske hensyn, da tilskuddet fra HOK efter en sparerunde er blevet beskåret.
Tilskuddet fra HOK bortfalder helt i 2013, hvorfor vi allerede nu har haft de første møder med Dragonkasernen om den nye situation. Jeg forventer at få en aftale klar indenfor de næste par måneder, så alt vil være klar til årsskiftet 2012-2013.

MVH
Preben Troelsen
Redaktør
 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg

E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918