Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Referat fra Repræsentantskabsmødet i PLRS den 12. juni 2015

Aage Pedersen blev valgt til dirigent og gav ordet til konstitueret landsformand Kurt Mosgaard. Han udtrykte glæde over den gode ånd og tone der var i foreningen. Han gennemgik de møder og aktiviteter han havde deltaget i siden konstitueringen i november 2014. Han udtrykte en tak til alle medlemmer af PLRS og så frem til det fremtidige samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

Landskasserer Poul Erik Timm gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på knap 20 000 kr. Han foreslog, at kontingentet til lokalforeningerne blev nedsat til 155 kr. og kontingentet fra lokalforeningerne til landsforeningen blev nedsat til 60 kr. Forslaget blev vedtaget og regnskabet godkendt.

Fødselsdagsfonden havde et underskud på godt 6500 kr. Dette skyldes 4 donationer. Overskud forventes i 2015. Regnskabet blev godkendt.

Jubilæumsudvalgets regnskab blev godkendt med et overskud på 4400 kr.

Erik Jensen fra mindestuerne orienterede om driften. Der havde været en god aktivitet og en god omsætning med et overskud på knap 20 000 kr. Regnskabet blev godkendt.

Kassereren fra bladet Ole Clausen gennemgik bladets økonomi for året 2015, som udviste et underskud på godt 14 000 kr. Beholdningen er på godt 50 000 kr. hvilket passer med bestyrelsens holdning til, at der skal være penge til 2 blades udgift.

Ansvarshavende Redaktør Villy Ager gav en beretning om bladets struktur, og mente at strukturen havde fundet et godt leje. Regnskab og beretningen blev godkendt.

Valg.

Konstitueret landsformand Kurt Mosgaard blev valgt til landsformand for 1 år

Landsnæstformand Peder Korshøj blev genvalgt for 2 år

Landskasserer Poul Erik Timm blev genvalgt for 2 år.

Revisorer, Henry Bjerg og Mogens Pedersen blev genvalgt

Bladets repræsentant Preben I. Troelsen blev genvalgt

Fødselsdagsfondens bestyrelsesmedlemmer: Henning Kristensen, Poul Erik Rasmussen og Mogens Pedersen blev alle genvalgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918