Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Referat fra Repræsentantskabsmødet den 10. juni 2016
Kurt Mosgaard bød velkommen til alle.

Aage Pedersen blev valgt til dirigent, og startede med at konstatere at mødet var lovligt varslet, og fik bekræftet at aflevering af fuldmagter var sket. Herefter gav han ordet til Landsformanden for beretningen.

Landsformand Kurt Mosgaard berørte i sin beretning veteranarbejdet, og kunne fremhæve Viborg kommune for godt arbejde. Der er ansat en veterankoordinator til at styre dette arbejde, og PLRS deltager sammen med ham i arbejdet med veteransagen. Han opfordrede andre kommuner til at gøre som i Viborg. Kontingentet foreslog Kurt Mosgaard at nedsætte med 10 kr. til landsforeningen og han foreslog også, at der bliver oprettet en pulje på 10 000 kr. til hjælp for nye aktiviteter og initiativer i lokalafdelingerne. Ligeledes fremførte han, at prisen på æresmedaljer nu er steget så meget i pris, at han foreslog udgiften overgik til landsforeningen. Han takkede repræsentantskabsmedlemmerne for godt og loyalt arbejde i det forløbne år. Beretningen blev godkendt.

Landskasserer Poul Erik Timm fremlagde regnskabet for 2016, der udviste et flot overskud.

Forslagene som er nævnt under formandens beretning blev sammen med regnskabet godkendt.

Forretningsudvalget fremlagde et forslag til vedtægtsændring. Det drejer sig om paragraf 21. Dette blev vedtaget. Vedtægterne fremsendes til Repræsentantskabet snarest og kan ses på hjemmesiden samtidig.

Fødselsdagsfonden fremlagde regnskabet, som udviste et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt.

Jubilæumsudvalget fremlagde regnskabet, som udviste et mindre underskud, hvilket skyldtes at lageret af medaljer var blevet lidt større. Regnskabet blev godkendt.

Formanden for Mindelokalerne fremlagde regnskabet, som udviste et flot overskud, der primært bruges som donationer til veteranarbejdet.

Villy Ager, Ansvarshavende redaktør for bladet: Prinsens, redegjorde for arbejdet med at få produceret og redigeret bladet. Han fremhævede det gode samarbejde mellem de 2 regimenter og gav ordet til kassereren for bladet, Ole Clausen, der fremlagde et flot regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Under valg blev Kurt Mosgaard genvalgt som landsformand, Preben I. Troelsen blev genvalgt som landssekretær, Henry Bjerg Pedersen og Mogens Pedersen blev genvalgt som revisorer, Preben I. Troelsen blev genvalgt som lokalredaktør og Henning Kristensen, Poul Erik Rasmussen og Mogens Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer til fødselsdagsfonden.

Under eventuelt blev omtalt bl.a. årsudflugten som i år går til El museet i Tange. Denis S. Nielsen fra Viborg afdelingen fik overrakt PLRS hæderstegn som tak for et fremragende stykke arbejde på skydebanen.

Kurt Mosgaard afsluttede repræsentantskabsmødet og takkede for fremmødet.

Referent.
Preben I. Troelsen

 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918