Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
 
 

PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING
Repræsentantskabets generalforsamling den 9. juni 2023


Landsformanden bød velkommen og foreslog Peder Korshøj som dirigent.

Valg af dirigent
Peder Korshøj blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 4 ugers varsel (indkaldt den 8. maj 2023). Tilstedeværende stemmeberettigede vil blive konstateret, såfremt der bliver behov for afstemning.

Landsformandens beretning.
Indledtes med, at forsamlingen med 1 minuts stilhed mindedes landskasserer Poul Erik Timm, som afgik ved døden den 9. marts 2023 – æret være Poul Eriks minde.

Landsformanden udtrykte herefter glæde ved, at vi fortsat kan mødes uden begrænsninger og rettede en stor tak til lokalforeningernes bestyrelser og til alle øvrige, som yder en indsats for soldaterforeningen.

Som ny landskasserer har Hans Jørgen Søgaard beredvilligt stillet sig til rådighed – valget sker senere på dagsordenen.

Foreningens medlemstal er faldet fra 802 til 766, som fordeler sig således: Viborg: 604 – Herning: 62 – Aalborg: 58 – Aarhus: 42.

Det er vigtigt at få nye medlemmer og fastholde de hidtidige, og i den forbindelse mindede landsformanden om den fortsatte mulighed for at søge økonomisk støtte til nye aktiviteter.

Landsformanden omtalte positivt medlemskabet af Danske Soldaterforeningers Landsråd og derigennem også Folk og Sikkerhed, som det politiske talerør.

Arrangementet på Latinerly gentages torsdag den 9. november 2023, hvor også medlemmer af øvrige soldaterforeninger har mulighed for at deltage.

Landsformanden afsluttede sin beretning med at bede lokalformændene Klavs Niebuhr, Karl Erik Nørholt og Niels Jørgen Ravn Sørensen om at træde frem, hvorefter han tildelte dem PLS hæderstegn for fortjenstfuld indsats.

Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskab.
Hans Jørgen Søgaard gav på opfordring en kort præsentation af sig selv og oplyste, at han var i gang med at gennemgå det omfattende regnskabsmateriale. Et foreløbigt regnskabsresultat viser et underskud på ca. 40.000 kr. Endeligt revideret regnskab fremlægges ved Midtvejsmødet.

Det besluttedes at fastholde medlemskontingentet på 155 kr., hvoraf 80 kr. fortsat betales til
landsforening/bladet.

Fødselsdagsfonden.
Året gav et lavere bidragsbeløb end tidligere og med donationer på 19.000 kr., hovedsagelig til jubilarstævnet og portoudgifter på næsten 3.000 kr., viser årets regnskab et underskud på 11.668 kr.

Jubilæumsudvalget.
Et vellykket jubilarstævne i 2022 resulterede i et overskud på ca. 11.000 kr., som er tilskrevet
egenkapitalen.

Peder Korshøj nævnte, at morgendagens jubilarstævne bliver uden medvirken af Prinsens Musikkorps, der har meldt afbud. I stedet bliver paraden gennem byen ledet af Hjemmeværnet tambourkorps fra Aarhus, men desværre kan der ikke afholdes koncert, som tidligere.

Mindelokalerne.
Erik Jensen nævnte at der ikke er så mange rundvisninger, men salget går godt.

Årsregnskabet for 2022 viser dog et underskud på ca. 13.000 kr., hvilket hænger sammen med, at der er foretaget store indkøb. Lagerbeholdningen pr. 1. januar 23 af caps, T-shirts, øl og vin har en værdi på ca. 26.000 kr.

Bladudvalget.
Peder Korshøj nævnte, at annonceindtægterne fortsat er vigende. Det regnskabsmæssige resultat for 2022 er et underskud på ca. 10.000 kr. I de kommende numre af bladet vil der ske den ændring, at i de eksemplarer, der har Prinsens forside, vil Prinsens stof være først.

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Valg.
Landsnæstformand: Peder Korshøj genvalgt for 2 år.

Landskasserer: Hans Jørgen Søgaard nyvalgt for 2 år.

Revisorer: Henry Bjerg Pedersen og Kynde Poulsen genvalgt.

Repræsentant i medlemsbladet: Jens Henry Jensen genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer i fødselsdagsfonden: Kynde Poulsen, Jan Magnussen og Aakjær Skov
alle genvalgt.

Eventuelt.
Karl Erik Nørholt omtalte landsudflugten den 7. september til Regan Vest, hvor 50 pladser lynhurtigt blev revet væk. Det lykkedes at skaffe yderligere 20 pladser, som også hurtigt blev reserveret.

Udflugten starter med brunch på Rebild Vandrehjem, hvorefter bunkeren besøges i hold á 10 personer.

Der søges om tilskud fra Fødselsdagsfonden.

Landsformanden slog et slag for, at man i lokalafdelingerne husker at tildele anerkendelse for indsats.

Erik Jensens nævnte, at det den 29. august er 80 år siden regimentet havde 3 faldne i Nyborg. På dagen besøges alle 3 gravsteder, og Erik Jensen opfordrede til deltagelse.

Århus afdelingen fik tilsagn om ansøgt støtte til afdelingens jubilæumsarrangement den 5. november 2023.

Referent: Niels Jørgen Ravn Sørensen 

Prinsens
Livregiments
Soldaterforening

Stiftet 20. marts 1918

Landsformand:
Kurt Mosgaard
Flintevej 42
Mønsted
8800 Viborg
Telefon:
25 54 64 05
E-mail:
k.mosgaard@hotmail.com

 

Redaktør:
Peder Korshøj
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 29 24 89 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918