Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
IBilledserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Generalforsamling

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling torsdag den 10. marts 2016

Formandens beretning for år 2015

Vi har i løbet af 2015 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden:

Klaus Hasselbalch, Hans Utoft, Harald Liebach Nielsen, Erik Sanberg Nielsen, Kaj Kleppe-Hansen, Tage Nielsen, Karl Otto Læsø Christensen, Mary Thousig og Jens Bent Magnussen.

Æret være deres minde

Indledning:

Det er bestyrelsens vurdering, at 2015 har været et godt år for foreningen. Vi har haft ret god tilslutning til næsten alle vore arrangementer. Vi startede året med at være 695 medlemmer. Vi har været aktive, hvilket har givet 42 nye medlemmer, men på grund af afgang af forskellige årsager har vi nu 692 medlemmer. På landsbasis er der 934 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 18 medlemmer. Tilgangen af medlemmer skyldes også, at mange af vore medlemmer også i 2015 har skaffet os nye medlemmer fra deres omgangskreds, og hvor de ellers møder tidligere soldater og ansatte fra Prinsens Livregiment. 6 medlemmer har i 2015 således hvervet 11 nye medlemmer. Tak for det. Tilgangen skyldes også, at vi har været aktive på Facebook, hvilket i 2015 gav 13 nye medlemmer. Men vi har fortsat behov for jeres hjælp til dette arbejde, og derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte hvervekonkurrencen. Når I som medlem skaffer et eller flere nye medlemmer, deltager man i lodtrækning om 3 flasker rødvin ved årets udgang. I kender sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke er medlem – endnu. Få fat i pgl. og skaf på den måde et nyt medlem. Jeg vil gerne opfordre jer til at gå på Facebook under gruppen” Prinsens Livregiment 1657 – 2005, som er steget til 1000 medlemmer. Her kan I se mange billeder og udvekslinger af soldateroplevelser.

Lidt om årets aktiviteter

ØL-aften:

Den 18. februar havde vi samlet 28 deltagere til en øl-aften, hvor Oliver fra Vin og Vin gav en fremragende orientering om øllets historie, og der blev gennemgået 8 udenlandske øl, som smagte godt. Der var en god stemning som steg yderligere, som aftenen skred frem.

Generalforsamling:

Ved generalforsamlingen den 12. marts 2015 var der mødt 62 deltagere. Det var så mange, at vi måtte flytte til spiselokalet ved Madam Sund Der blev overrakt 25 års og 50 års medaljer. Vi udnævnte Jens Erik Pedersen og Bent Nielsen til nye æresmedlemmer. Erik Jensen og Peder Korshøj fik overrakt Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn i sølv. Efter generalforsamlingen var der spisning af gule ærter.

Viborg Bys 150 års jubilæum som garnisonsby

 I samarbejde med Viborg kommune og Prinsens Musikkorps markerede vi dette jubilæum den 22. april med en march fra kasernen til Sortebrødre Kirke, hvor der var gudstjeneste. Herefter i optog til den gamle byrådssal, hvor kommunen var vært ved en flot reception.

Samarbejde med Dragonforeningen i Holstebro.

Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. Den 7. maj havde vi besøg af vennerne fra Holstebro, og vi havde arrangeret en historisk orientering og gennemgang af Viborg Katedralskole ved tidligere rektor Erling Østergaard. Det blev en interessant aften som afsluttedes med spisning og kammeratligt samvær i Paradiset.

Aftenudflugt

Den 12.maj var vi på aftenudflugt med 43 deltagere. Vi havde valgt at besøge det nybyggede Vestre Landsret, hvor vi fik en interessant orientering og rundvisning.

 Jubilarstævne:

Vi var igen heldige med vejret, da vi den13. juni afviklede vores jubilarstævne med ca. 150 deltagere. Vi startede på banegården og med Prinsens Musikkorps i spidsen gik paraden gennem en flagsmykket by til kasernen. Her blev paraden modtaget af vores landsformand, Kurt Mosgaard og den nye chef for Jydske Dragonregiment, oberst Bjarne Højgaard Jensen. Der blev nedlagt en krans ved mindestenen, der blev overrakt medaljer til de ældste jubilarer, og der var holdvis fotografering. Mindelokalerne havde mange besøgende. Musikkorpset gav en flot koncert i Kasernehallen. Dagen sluttede med frokost i Viborg Lounge. Vi havde forud søgt om tilskud til stævnet hos Fødselsdagsfonden, hvorved vi kunne sænke kuvertprisen med et pænt beløb. Tak til Fødselsdagsfonden og til jubilæumsudvalget for et godt arbejde. Det blev igen en rigtig flot dag.

Picnic-arrangement

I forbindelse med afvikling af Classic Military show i Finderup Øvelsesterræn arrangerede vi grill på Gule Gård. Der mødte ca. 20 deltagere og det blev en hyggelig dag i godt vejr. Næste gang bør vi være tættere på Tovby-området for at samle større interesse. 

Fugleskydning:

Den 29. august afvikledes årets fugleskydning med 15 deltagere. Dagen startede med morgenbord, sponsoreret af sidste års fuglekonge Peder Korshøj. Herefter gik skydningen i gang, og Karl Buksti blev årets fuglekonge. Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse. En god dag, men der er plads til flere skytter næste gang. Det er i øvrigt sjovt at se, at når vi nærmer os nedskydningen af brystpladen, så kan nogle endda meget gode skytter pludselig ikke ramme pladen. Det har bestyrelsen nu taget højde for, idet vi fremover betaler udgifter til maden til morgenbordet.

Flagdag:

I Viborg deltog vi i markeringen af Danmarks nye nationale flagdag den 5. september, flagdagen for Danmarks udsendte. Dagen blev afviklet med en gudstjeneste, et arrangement med kransenedlægning ved mindestenen og efterfølgende reception i Sognegården.

Bowling:

Torsdag den 22. oktober deltog 26 medlemmer og pårørende i bowling med spisning i Bowl´n Fun. Det blev en morsom aften, hvor alle kunne være med. Der var præmier til Helle Thougaard og Tove Poulsen samt Leif Møller og Bent Nielsen. Efterfølgende spisning.

Julefrokost

65 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 29. november i Cafe Brændpunktet. Vi fik en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og hyggede os med hinanden. En god dag.

Det har i årets løb været en glæde for bestyrelsen, at vi generelt har haft en god tilslutning til vore arrangementer. Tak til alle for at deltage

Fanen:

Vores fane har deltaget i arrangementer således: Ved Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke, den 4. maj ved mindemuren ved domkirkepladsen, ved Viborg bys 150 års jubilæum som garnisonsby, ved jubilarstævnet, ved march gennem byen den 15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og den 30. november i anledning af regimentets fødselsdag. Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til fanebærer og hjælpere.

Vore faste aktiviteter

Til kammeratskabsaftener i ”Paradiset” møder der 10-15 kammerater, der 2 gange om måneden i vinterhalvåret hygger sig en 3 timers tid med at spille kort og billard. Jeg opfordrer jer til at møde op til disse fornøjelige aftener. Der kræves ingen specielle færdigheder. Det vigtigste er at være med. Det er nu indført, at der ydes et tilskud til maden fra foreningen

Skydning:

Der er ca. 9- 10 skytter, der 2 gange om måneden mødes for at skyde, om sommeren på udendørs bane og om vinteren på indendørs bane. De siger, at der er plads til flere, så det er bare at kontakte Denis. De er meget dygtige, og de tager godt imod nye skytter. Der er fra 1. oktober 2015 indført en ny skydestilling for veteraner, nemlig skydestilling ”Fri”. På den baggrund har vi igen anmodet om at genindtræde i 4-kant-skydningen mellem Forsvarsbrødrene, Garderforeningen, de Blå Baretter og os. Anmodninger er vedtaget i Kontaktudvalget, og nu afventer vi kun at reglerne ændres. Vi hører fra de andre foreninger, at vi er velkomne, og at det er kammeratskabet frem for konkurrencen, der tæller. Når skytterne træner, er der selvfølgelig en intern konkurrence, og i den udendørs skydning vandt Kim Knudsen med 149 point af 150 mulige.

Mindelokalerne:

Det går fint med mindelokalerne, men vi kunne godt ønske os flere besøgende. F.eks. synes vi, at det er en god ide for en arbejdsplads eller en forening at starte sin sommerfest eller julefrokost eller udflugt med et besøg i lokalerne. En stor tak til Erik Jensen, kustoderne og Suzanne for det store arbejde med lokalerne. I øvrigt vil jeg nævne, at Erik Jensen for sin store indsats og til sin store overraskelse af Forsvarschefen i efteråret fik overrakt Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats. Det var fortjent, og vi ønsker Erik Tillykke.

Vore udsendte

Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i Afghanistan og i andre brændpunkter. Selvom vi nu har trukket vore kampenheder hjem, er vi stadig repræsenteret med udsendte. Vi skylder dem dyb respekt og anerkendelse for deres arbejde under vanskelige forhold. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå hen til dem og sige tak for indsatsen. Viborg kommune går foran i anerkendelse af vore veteraner. Der bor i kommunen ca. 1200 veteraner. Kommunen har en ansat en veteran-koordinator, Michael Vester. Han arrangerede i oktober en veterankonference på kommunen, med deltagelse af Forsvarschefen og en veteran, et godt besøgt program. Herudover har Michael i samarbejde med Kontaktudvalget, De Blå Baretter, Garderforeningen, Veteranstøtten og PLS startet en veterancafe, der er åben for alle veteraner og pårørende hver mandag i lige uger i tidsrummet 18.00 – 21.00 i Paradiset.

Og lad mig så se lidt frem i året 2016

Vi har for længst planlagt alle arrangementer i 2016. Alle kommer i bladet, men af hensyn til jeres nærmeste planlægning, vil jeg nævne, at den 13. april er der sammen med Dragonforeningen mulighed for at besøge TV Midt-Vest. Det har været omtalt i sidste nr. af bladet.

Den 12. maj har vi aftenudflugt til Viborg Museum, hvor vi får en guidet rundvisning på museet, med hovedvægt på udstillingen om Olsen-banden. Annonceringen kommer i næste blad.

Jeg vil også nævne 2 vigtige emner, der i øjeblikket fylder meget i vores forening, én er positiv og én er negativ.

Den positive:

På initiativ fra æresmedlem Jens Chr. Lund er der indført en Medalje-øl for at hædre vore veteraner. Det er en halvliters Brown Ale fra Thisted Bryghus med en etikette, der er et billede af den nyindstiftede medalje for Danmarks udsendte til international tjeneste i tiden 1948 – 2009. For jeres vedkommende købes øllen i vore mindelokaler via Erik Jensen, men I kan også købe og bestille i aften. Vi har foreløbig solgt mere end 2500 øl. De leveres også i en flot gaveæske lavet af Bruunshåb Gl. Papfabrik. For hver øl donerer vi kr. 5 til veteranarbejde, og i morgen overrækker vi i Karup 10.000 kr. til Hærens Regimenters Hjælpefond. Øllet har en holdbarhed på 18 mdr., men tro ikke på det: Drik mindst én øl hver uge og køb nogle flere.

Den negative:

Viborg kommune vil smide os ud af lokalerne i Paradiset, fordi lokalerne skal bruges af Viborg Criket Klub. Vi har i kontaktudvalget nedsat en arbejdsgruppe, der fører dialog og forhandlinger med kommunen. Vi er blevet tilbudt andre lokaler på Cecilielund og på Mellemvej 19, hvor Viborg Miniby skal fraflytte. Ingen af stederne er velegnede, så vi håber og arbejder på at forblive i nuværende lokaler med hjælp af veterankoordinatoren.

Tak.

Til slut vil jeg rette en tak for den støtte, der i årets løb er givet til vores forening. Tak til jer medlemmer for opbakning og deltagelse i vore arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk og økonomisk støtte, tak til kontaktudvalget for et godt samarbejde, tak til den lokale presse for stor imødekommenhed, når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud. Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde og optage indlæg fra vores forening. 

Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammerater og suppleanter for godt og konstruktivt samarbejde og for jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige fravær.

Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen.

P. Korshøj

Den nyvalgte bestyrelse, fra venstre Bent Nielsen, Denis S. Nielsen, Jens Erik Pedersen, 25 års jubilar Kristian Kongsholm og Peder Korshøj. Klavs Niebuhr var fraværende.

 

Viborg
afdelingen

Stiftet 17. februar 1954

Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5
8840 Rødkærsbro
Mobil:
23 32 43 66
E-mail:
pkorshoej@youmail.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918