Startside
Sidste nyt
Aktiviteter
Prinsens Historie
PLR mindelokaler
Tilbud, salgsartikler
Formål
Vedtægter
Ledelse adresser
Artikelarkiv
Indmeldelse
Billedserier

Afdelinger:
Herning
Aarhus
Aalborg
Viborg
Hundredmands-
foreningen
 

Sidste nyt fra Herning

Generalforsamling 11. februar 2013

Den årlige generalforsamling var indvarslet til mandag den 11. februar på CF Kasernen i Herning.

Vi startede aftenen med at fanen blev ført på plads – herefter var der spisning og som sædvanlig var der en god stemning og en god snak medens alle nød de kulinariske glæder.

Da der ikke var mere på fadene gik vi over til generalforsamlingen efter de gældende regler.

1  

Valg af dirigent - Henry Bjerg blev foreslået og valgt.

2  

Beretning for året.  Formanden beklagede at han ikke havde fået konstrueret en egentlig beretning – men fortalte om årets begivenheder og arrangementer.    Forsamlingen godkendte beretningen.

3  

Regnskabsaflæggelse - Kassereren gennemgik regnskabet der udviste et mindre underskud der kan siges delvis at skyldes hensættelse på en millionærkonto til senere brug. Regnskabet blev godkendt,

4  

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5  

Valg af bestyrelsesformand - Søren Sørensen havde tilkendegivet at han ikke var til rådighed længere efter 26 år på posten. Som ny formand blev foreslået og valgt - Jens Henry Jensen.

6  

Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg var Henning Andersen og Kristen Knygberg. Begge blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Magne Fonnesbæk.

7  

Valg af suppleanter til bestyrelsen.  Knud Erik Olsen blev genvalgt – Nyvalgt Bruno Andersen.

8  

Valg af revisor - Henry Bjerg blev genvalgt.

9  

Valg af revisorsuppleanter – Genvalg til Kurt Nygaard Pedersen og Bent Albrechtsen.

10  

Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Jens Henry Jensen og Magne Fonnesbæk.

11  

Valg af fanebærer.  Genvalg til Kristen Knygberg

12   

Eventuelt.  Her var der en orientering fra landsbestyrelsen v/ Peder Korshøj med en hilsen vores landsformand Jens Chr. Lund.  Endvidere takkede den nyvalgte formand den afgående formand for lang og tro tjeneste og overrakte en gave fra foreningen.  Herefter en kort debat om forslag og ideer til hvad der kunde arrangeres i foreningen. Dirigenten kunde så afslutte generalforsamlingen og byde på kaffe efterfølgende.

 

Herning
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Formand:
Jens Henry Jensen (MR)
Vesterallé 29, Hammerum
7400 Herning
Telefon: 97 11 85 51
E-mail:
jens.henry@mail.tele.dk

 

Redaktør:
Preben I  Troelsen
Telefon: 97 12 11 98
E-mail:
pit@dlgmail.dk

Webmaster:
Jens Andersen Jensen
Telefon: 86 61 59 14
E-mail:
post@plrs.dk

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening - Stiftet den 20. marts 1918